Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

firm współpracujących z Firmą

Zakłady Produkcji Spożywczej ,,AMBI’’ Marek Karkut i Wspólnicy Sp. j

41-902 Bytom ul. Składowa 11

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych jest dla nas nie tylko obowiązkiem prawnym, lecz również ważnym instrumentem służącym do zwiększenia przejrzystości naszego codziennego obchodzenia się z Twoimi danymi osobowymi.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO są Zakłady Produkcji Spożywczej ,,AMBI’’ Marek Karkut i Wspólnicy Sp. j

41-902 Bytom ul. Składowa 11

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:- zawierania, realizacji i wykonania umów o wykonanie dostaw i usług, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ,- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit.c RODO),- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie usług Administratora.

Udostępnienie Danych Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Bądź podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia.

Okres przechowywania danych. a) w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. b) dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

Twoje prawa: informacja, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie

W dowolnym momencie masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec niemu oraz prawo do przenoszenia danych, o ile spełnione są odnośne warunki określone prawem o ochronie danych. W razie pytań na temat swoich praw możesz w każdej chwili zwrócić się do nas lub drogą elektroniczną na adres biuro@ambi.pl .Jednocześnie masz prawo wniesienia skargi do właściwego dla nas organu nadzorczego.

Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed ingerencją nieupoważnionych osób, stosujemy również techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Nasze środki bezpieczeństwa są sukcesywnie udoskonalane wraz z rozwojem technologicznym.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji